hotel04

Yakushiyu of Yumura Onsen, Shinonsen, Hyogo prefecture, Japan